น้ำ

“น้ำ” มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์

น้ำ (Water) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ โดยเฉพาะมนุษย์เราที่ต้องการน้ำประมาณวันละ 1 – 1.5 ลิตร เพื่อทดแทนน้ำที่เราสูญเสียไปวันละ 1 – 1.5 ลิตรเหมือนกัน น้ำเป็นองค์ประกอบของธาตุออกซิเจน (O2) และไฮโดรเจน (H2) ที่ประกอบด้วยอัตราส่วนต่อมวล คือ 8 ต่อ 1 น้ำมีสถานะอยู่ได้ 3 สถานะ คือ ของเหลว ของแข็ง แก๊ส โดยทั่วไปน้ำมีการใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา เพื่อการเกษตรกรรม เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อการดำรงของสัตว์น้ำ เป็นต้น น้ำที่มีคุณภาพดีต้องปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ 3 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นอย่างต่ำหรือมากกว่า ถ้าหากต่ำกว่านี้ถือว่าเป็นน้ำเสีย ในอดีตนั้นน้ำหรือแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำชายฝั่ง และน้ำทะแล จะไม่เกิดภาวะมลพิษ เนื่องจากธรรมชาติสามารถปรับสภาพความสมดุลและฟื้นฟูตัวเองได้เอง ทำให้เกิดการหมุนเวียน จึงสามารถน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ถึงจะมีการปนเปื้อนจากมลพิษปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น แต่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆ ซึ่งต่างจากปัจจุบัน การเจริญเติบโตของสังคมที่กว้างขวางมากขึ้น ทั้งด้านเกษตรกร อุสาหกรรม และพาณิชยกรรม ทำให้น้ำไม่สามารถเกิดการหมุนเวียนฟื้นฟูตัวเองได้ทันที จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทาของสิ่งมีชีวิตในลุ่มน้ำ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำนั้นๆด้วย จึงทำให้เครื่องวัดคุณภาพน้ำมีประโยชน์อย่างมาก ต่อการดำรงชีวิต

เครื่องวัดคุณภาพน้ำคืออะไร

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ คือ เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดคุณภาพของน้ำ โดยมุ่งเน้นที่การวัดในด้านของการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ำเป็นหลัก เช่น ทดสอบความบริสุทธิ์ ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่นใสของน้ำ วัดค่าคลอรีน ออกซิเจนในน้ำ เป็นต้น

ทำไมต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำ

การใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและทราบถึงสถานภาพของน้ำในปัจจุบัน นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการวางแผนการจัดการแก้ไขป้องกันที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในน้ำนั้นได้อย่างทันท่วงที

จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบคุณภาพน้ำนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้มีคุณภาพน้ำที่ดี เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน นอกจากน้ำจะช่วยดื่ม เพื่อดับกระหาย น้ำยังเป็นที่มีคุณค่าต่อร่างกายอีกด้วย