Tag: เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

น้ำ
Health

“น้ำ” มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์

น้ำ (Water) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ โดยเฉพาะมนุษย์เราที่ต้องการน้ำประมาณวันละ 1 – 1.5 ลิตร เพื่อทดแทนน้ำที่เราสูญเสียไปวันละ 1 – 1.5 ลิตรเหมือนกัน น้ำเป็นองค์ประกอบของธาตุออกซิเจน (O2) และไฮโดรเจน (H2) ที่ประกอบด้วยอัตราส่วนต่อมวล คือ 8 ต่อ 1 น้ำมีสถานะอยู่ได้ 3 สถานะ คือ ของเหลว ของแข็ง แก๊ส โดยทั่วไปน้ำมีการใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา เพื่อการเกษตรกรรม เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อการดำรงของสัตว์น้ำ เป็นต้น น้ำที่มีคุณภาพดีต้องปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ 3 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นอย่างต่ำหรือมากกว่า ถ้าหากต่ำกว่านี้ถือว่าเป็นน้ำเสีย ในอดีตนั้นน้ำหรือแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำชายฝั่ง และน้ำทะแล จะไม่เกิดภาวะมลพิษ เนื่องจากธรรมชาติสามารถปรับสภาพความสมดุลและฟื้นฟูตัวเองได้เอง ทำให้เกิดการหมุนเวียน จึงสามารถน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ถึงจะมีการปนเปื้อนจากมลพิษปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น แต่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆ ซึ่งต่างจากปัจจุบัน การเจริญเติบโตของสังคมที่กว้างขวางมากขึ้น ทั้งด้านเกษตรกร […]